Rada szkoły

RADA SZKOŁY 2017/2018

Szanowni Państwo, Szanowne Grono Pedagogiczne,
chcemy Państwa poinformować o tym do czego służy Rada Szkołyoraz przynieść nowe informacje o naszej działalności i zachęcićPaństwa do współpracy.
Rada Szkoły jest organem, który na podstawie Ustawy o SystemieOświaty § 167 i 168, ustanowia każda szkoła podstawowa, szkołaśrednia i szkoła wyższa.
Rada Szkoły składa się z przedstawicieli rodziców, grona pedagogicznego oraz zarządców.
Przedstawiciele rodziców i pedagogów są wybierani, a zarządcy sąmianowani.
W naszej placówce Rada Szkoły składa się z dziewięciu członków.

Rada Szkoły na podstawie przepisów prawnych RC ma dany zakres, w którym powinna działać. Głównym celem jest umożliwienierodzicom, pedagogom i zastępcą zarządcówaktywnie uczestniczyćw działalności i zarządzaniu szkoły. Oprócz corocznie omawianychdokumentów typu raport roczny, budżet szkoły, ma możliwośćgłosowania nad zmianami w regulaminie szkoły, programaminauczaniu itp.
Do ważnych kompetencji Rady Szkoły należy, podawaniewnioskówdyrektorowi szkoły, zarządcom oraz innymorganom, które są z tymzwiązane.
Życzymy sobie, aby naszym zadaniem nie były tylko skargialbo głosowania w sprawie oficjalnych dokumentów, ale głownie chcemywspółpracować ze szkołą na codzień i pozytywnie wpływać na długotrwały rozwój szkoły.

Pragniemy Państwa poprosić o współpracę w formie pomysłów, które poprawią działalność szkoły i na które może Rada Szkoływpłynąć pozytywnie. Oczywiście rozpatrywanebędę równieżwszelkie skargi związane z zarządzaniemszkoły.
Prosimy o kontakt: radaszkoly.gnojnik@seznam.cz

Pomysły można również przekazać osobiściektóremukolwiekczłonkowi Rady Szkoły albo poprosić o możliwość aktywnego udziału w ramach spotkań rady (jako gość). Jednym z celów Rady Szkoły jest większe zaangażowanie rodzicówdo aktywnego życia szkoły oraz współpraca z Macierzą Szkolną.
Szkoła jest ważnym partnerem, który mocno wpływa na rozwój i wykształcenie oraz wychowanie naszych dzieci. Masilne i słabestrony, swoje granice, tak samo jak każdy z nas. Praca szkoły jest teżograniczona przepisami prawnymi,
Zapraszamy do współpracy.
Członkowie Rady Szkoły
• za grono pedagogiczne:
Mgr. Monika Benešová, Mgr. Zdenka Walachová, Zuzana Chodurová
• za zarządców:
Mgr. Gabriela Palarčíková, Bc. Dagmar Malíková, Karel Vitásek
• za rodziców:
Ing. Marian Bolek – zastępca przewodniczącego Rady Szkoły, Ing. Dagmar Kluzová – protokolant
Ing. Zbyšek Pieter – przewodniczący Rady Szkoły
Zbyšek Pieter
przewodniczący Rady Szkoły
Vážení rodiče, vážení pedagogové,
vítáme vás na části stránek věnovaných činnosti školské rady naší školy. Rádi bychom vás tímto způsobem informovali o tom, k čemu je školská rada na naší škole zřízena, přinášeli aktuální informace o naší činnosti a tak bychom vás rádi vyzvali ke spolupráci.
Školská rada je orgán, který na základě školského zákona, konkrétně § 167 a 168, zřizuje povinně každá základní, střední a vyšší odborná škola. Rada se skládá ze zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele. Zástupci rodičů a pedagogů jsou voleni, zástupci zřizovatele pak jmenováni. Na naší škole je rada devítičlenná.
Školská rada má zákonem stanovené oblasti, kterými se je povinna zabývat. Hlavním smyslem činnosti je umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se aktivně na správě školy. Mimo každoročního projednávání výroční zprávy, rozpočtu školy, schvalování případných změn školního řádu apod. je jednou z nejdůležitějších kompetencí školské rady podávání podnětů řediteli školy, zřizovateli, případně dalším souvisejícím orgánům.
Rádi bychom, aby naší prací nebylo jen připomínkování a schvalování oficiálních dokumentů, ale v rámci našich pravomocí chceme spolupracovat se školou při jejím každodenním fungování a také pozitivně ovlivňovat dlouhodobý rozvoj školy.
Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci, např. formou nápadů, podnětů či připomínek vedoucích ke zlepšení práce školy, kterými by se školská rada mohla zabývat, případně předat dál, ať už pedagogům nebo zřizovateli. Pro tento účel je zřízena emailová adresa
radaszkoly.gnojnik@seznam.cz
Podněty je také možné po dohodě projednat osobně s kterýmkoli členem školské rady, popřípadě požádat o účast na zasedání jako host.
Jedním z cílů nové školské rady je také aktivnější zapojení rodičů a spolupráce se SRPŠ Přivítali bychom návrhy a pomoc dalších aktivních rodičů v této oblasti.
Škola je velmi významným partnerem, který se podílí na rozvoji vzdělání a výchovy našich dětí. Má své silné i slabé stránky, svá omezení, funguje v určitých daných mantinelech zákona a podmínkách jako každý z nás.
Pojďme přispět k jejímu dalšímu rozvoji svým aktivním přístupem.
Zbyšek Pieter – předseda Školské rady

Kompetence školské rady (podle §168 školského zákona)
1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, k jeho realizaci a k jeho případným změnám
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3. schvaluje školní řád
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy.
9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
Členové Školské rady
• za pedagogický sbor:
Mgr. Monika Benešová, Mgr. Zdenka Walachová, Zuzana Chodurová
• za zřizovatele:
Petr Caletka, Bohuslav Kudláček, Karel Vitásek
• za rodiče:
Ing. Marian Bolek – místopředsedkyně Školské rady, Ing. Dagmar Kluzová – zapisovatel
Ing. Zbyšek Pieter – předseda Školské rady
email. radaszkoly.gnojnik@seznam.cz
Podle školského zákona č.561/2004sb.a na základě voleb ze dne 16. listopadu 2017 do Školské rady Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubiszev Hnojníku, příspěvková organizace byla zřízená Rada školy. Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv nesrovnalosti. Členové rady z řad rodičů jsou voleni na dobu určitou od roku 2017 – 2020 s účinností ode dne 16. 11. 2017

ZÁPIS O PROVEDENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY S POL.JAZ. VYUČ. JANA KUBISZE NA OBDOBÍ 2017-2020

Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze ,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza
Hnojník
příspěvková organizace
na období 2017-2020
Datum a místo konání voleb: 16.listopadu 2017, Hnojník 6, 73953 Hnojník

Návrhy kandidátů oprávněných osob v abecedním pořadí:
➢ Bednarz Noemi
➢ Bolek Marian
➢ Ćmiel Daniel
➢ Holesz Stanislav
➢ Jochymek Richard
➢ Jochymek Gabina
➢ Kluz Dagmar
➢ Krzywoň Urszula
➢ Krzywoň Seweryn
➢ Lipowski Roman
➢ Petrovská Eva
➢ Pieter Zbyszek
➢ Pieter Jolanta
➢ Rylko Zuzanna
➢ Topiarz Barbara
➢ Wojtyla Tomáš

Návrh kandidátů z řad pedagogických pracovníků v abecedním pořadí:
➢ Beneš Monika
➢ Bolek Sabina
➢ Chodura Zuzanna
➢ Klus Adam
➢ Kowalczyk Olga
➢ Wałach Zdenka
➢ Zagóra Janina
Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob je 115 a z řad pedagogů je 17. Voleb se zúčastnilo z řad oprávněných voličů 101 tj. 87,83% a z řad pedagogických pracovníků 17 tj. 100% zúčastněných.
Počet odevzdaných hlasovacích lístků u oprávněných voličů 101, platných 101, neplatných 0. Počet odevzdaných volebních lístků pedagogických 17, platných 17, neplatných 0.
Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:
Pieter Zbyszek Ing.
Bolek Marian Ing.
Kluz Dagmar Ing.
Náhradnici: 1. Petrovská Ewa
2. Holesz Stanislav Mudr.
Zvolení členové školské rady z řad pedagogických pracovníků:
Beneš Monika Mgr.
Chodura Zuzanna
Wałach Zdenka Mgr.
Náhradníci:
Zagóra Janina
Kowalczyk Olga

Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv nesrovnalosti.