Rada szkoły

RADA SZKOŁY

Zgodnie z brzmieniem ustawy nr 561/2004 Dziennika Ustaw o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym działa w naszej szkole Rada Szkoły, powołana przez Urząd Gminy w Gnojniku.

Rada Szkoły spotyka się minimalnie 2 razy w roku. Podstawowym zadaniem Rady Szkoły jest wspieranie działań szkoły związanych z kształceniem i wychowaniem młodzieży.

Między innymi uchwala regulamin szkoły, regulamin klasyfikacyjny, sprawozdanie roczne szkoły, budżet szkoły, szkolny program nauczania.

Opiekun prawny ma możliwość poprosić o udział w posiedzeniu Rady Szkoły, o konsultację członków Rady Szkoły, składać wnioski, skargi i zażalenia. Dalsze informacje o funkcjonowaniu Rady Szkoły można uzyskać w dyrekcji lub kontaktując członków Rady Szkoły.

W naszej placówce Rada Szkoły składa się z dziewięciu członków.

Mianowani przedstawiciele gminy :
PhDr. Malíková Dagmar
Mgr. Palarčíková Gabriela
Vitásek Karel

Wybrani przedstawiciele opiekunów prawnych przez Macierz Szkolną:
Mgr. Krzywoń Seweryn
Ing. Pieter Zbyšek – przewodniczący
Ing. Zawadzki Leszek – zastępca

Wybrani przedstawiciele pedagogów przez Radę Pedagogiczną:
Chodurová Zuzanna
Mgr. Szpyrcová Joanna
Mgr. Zagórová Janina

Dokumenty

Jednací řád školské rady (PDF, 124kB)
Volební řád školské rady (PDF, 205kB)